Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 311/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2016-08-25

Sygn. akt I C 311/14

UZASADNIENIE

Powódka B. K. wniosła pozew o odszkodowanie za uszkodzenie swojego pojazdu, domagając się od A. P. i (...) S.A w W. kwoty 1.215,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia
1 lipca 2012 roku, oraz zwrotem kosztów procesu.

W uzasadnieniu podała, że 27 maja 2012r doszło do uszkodzenia samochodu stanowiącego własność powódki, którym kierował L. K. . Sprawca szkody, którym był pozwany A. P. posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykupioną w pozwanym towarzystwie. Pomimo zgłoszenia szkody w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym i dokonanych przez przedstawiciela P. (...) oględzinach uszkodzonego pojazdu oraz wyceny szkody na kwotę 1.215,00 zł pozwane towarzystwo odmówiło wypłaty świadczenia. Pismem z dnia 4 czerwca 2012r. uzasadniono odmowę wypłaty odszkodowania wskazując, że sprawcą szkody była osoba trzecia, która spowodowała bezpośrednio szkodę na pojeździe pozwanego a pośrednio na pojeździe powódki, dlatego też pozwane towarzystwo przekazało likwidację szkody do TU (...)- ubezpieczyciela sprawczyni szkody. Wskazane Towarzystwo (...), pismem z dnia 2 listopada 2012r odmówiło likwidacji szkody powódki uzasadniając swoje stanowisko faktem, że bezpośredni sprawca szkody na pojeździe powódki był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie. Wobec braku likwidacji szkody, której bezpośrednim sprawcą był A. P., który posiadał w dacie zdarzenia aktywną polisę ubezpieczeniową
w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym, powódka wezwała pozwanych do zapłaty. Brak spełnienia powyższego żądania skutkował objęciem roszczenia pozwem, skierowanym przeciw (...) S.A oraz A. P..

W odpowiedzi na pozew (...) S.A w W. wniosło o oddalenie powództwa
w całości oraz obciążenie powódki kosztami postępowania. Zarzucając brak wykazania przez stronę powodową by pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe ponosiło odpowiedzialność
z tytułu powstania szkody, podniesiono, że dokonanie wyceny szkody przez pozwanego ubezpieczyciela nie stanowi uznania odpowiedzialności za powstanie szkody.

Pozwany A. P. w odpowiedzi na pozew, wniósł o oddalenie powództwa w całości, wskazując że nie był bezpośrednim sprawcą szkody. Oświadczył że w wyniku uderzenia w jego pojazd przez bezpośredniego sprawcę zdarzenia, uderzył
w pojazd powódki. Bezpośredni sprawca szkody na pojeździe powódki posiadał aktywną polisę ubezpieczeniową w Towarzystwie (...). W piśmie z dnia 29 lipca 2014r pozwany A. P. zakwestionował posiadanie legitymacji biernej do występowania w niniejszej sprawie ze względu na fakt posiadania aktywnej polisy ubezpieczeniowej w dacie zdarzenia oraz zawarcie na okres od 29 października 2012 do 28 października 2013 umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z (...) S.A w W..

W piśmie procesowym z dnia 1 lipca 2014 oraz 4 sierpnia 2014r powódka podtrzymała powództwo, zarzucając jednocześnie pozwanym niewykazanie by powstanie szkody nastąpiło z winy osoby trzeciej, za którą odpowiedzialność ponowiłoby TU (...). Zawnioskowano o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczność wykazania, że pozwany A. P. był jedynym odpowiedzialnym za powstanie szkody na pojeździe powódki. Dodatkowo pismem z dnia 30 sierpnia 2014r strona powodowa podkreśliła, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych posiada uprawnienie do dochodzenia swoich roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy bądź samego sprawcy co czyni zarzut pozwanego A. P. o braku legitymacji procesowej bezzasadnym.

Pismem z dnia 28 listopada 2014r pozwane Towarzystwo (...) SA wniosło o oddalenie powództwa w stosunku do siebie ze względu na brak legitymacji procesowej, gdyż zarówno pozwany A. P. jak i wskazywany przez niego bezpośredni sprawca zdarzenia nie posiadały aktywnej umowy ubezpieczenia w pozwanym towarzystwie.

Podczas rozprawy w dniu 10 grudnia 2014r. pełnomocnik pozwanego A. P. wniósł o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanych K. K., jako bezpośredniego sprawcy zdarzenia szkodowego oraz Towarzystwa (...) jako ubezpieczyciela bezpośredniego sprawcy szkody.

Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy w Bytomiu na podstawie art. 194§1 k.p.c. postanowił na wniosek pozwanego A. P. wezwać do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanej: K. K. oraz (...) S.A w W., zobowiązując do złożenia pisemnej odpowiedzi na pozew
w terminie 14 dni.

W odpowiedzi na pozew Towarzystwo (...) S.A w W. pismem, z dnia 26 stycznia 2015r wniosło o oddalenie powództwa oraz zasądzenia na swoją rzecz od powódki kosztów procesu. Pismem z dnia 11 lutego 2015r pozwana K. K., która w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniła nazwisko na Ś., wniosła o oddalenie powództwa. Jednocześnie pozwana K. Ś. oświadczyła, że przebieg zdarzenia został przez nią opisany w oświadczeniu sporządzonym w dacie zdarzenia.

Sąd ustalił:

W dniu 27 maja 2012r nastąpiło zdarzenie drogowe, w którym kierująca pojazdem pozwana K. Ś. ruszając spod świateł najechała na tył stojącego przed nią pojazdu prowadzonego przez pozwanego A. P., który następnie uderzył w pojazd powódki. Sprawczyni zdarzenia była ubezpieczoną w pozwanym towarzystwie (...).

W związku z powyższym powódka wszczęła procedurę likwidacji szkody, którą zgłosiła w pozwanym towarzystwie (...), u którego aktywną polisę posiadał pozwany A. P.. Pozwane towarzystwo (...) dokonało wyceny szkody na kwotę 1.215,00 zł. Jednakże do wypłaty odszkodowania nie doszło w skutek zanegowania przez pozwane (...) odpowiedzialności swojej jak również ubezpieczonego w (...) pozwanego A. P. za powstanie szkody.

(oświadczenie o przebiegu zdarzenia drogowego k. 5, kalkulacja naprawy k.6-8, odmowa wypłaty odszkodowania k. 9, potwierdzenie pokrycia polisą OC przez (...) k.139, zeznania świadka L. K. k 232-236, zeznania świadka J. P. k. 260-262

Pomimo skierowania do pozwanego A. P. oraz pozwanego (...) S.A wezwania do zapłaty pozwani nie spełnili dochodzonego żądania. Wezwane do przeprowadzenia likwidacji pozwane Towarzystwo (...) S.A
w W. odmówiło uznania swojej odpowiedzialności.

(wezwanie do zapłaty k 12, odmowa likwidacji szkody przez pozwane TU (...) k.11)

Zeznająca podczas rozprawy w dniu 1 lutego 2016r pozwana K. Ś., potwierdziła spowodowanie zdarzenia drogowego, w wyniku którego uderzony został pojazd prowadzony przez pozwanego A. P., który następnie uderzył w pojazd powódki. Podkreśliła, że w dacie i miejscu zdarzenia sporządzone zostały dwa oświadczenia, w których uznała swoją odpowiedzialność za zdarzenie szkodowe.

(zeznania pozwanej K. Ś., k. 262-265)

Sąd zważył:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości wobec bezpośredniego sprawcy zdarzenia oraz jego ubezpieczyciela.

W zakresie przedmiotu roszczenia głównego poza sporem pozostawał fakt odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę spowodowaną przez osobę posiadającą ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Podstawę odpowiedzialności pozwanego stanowi art. 805§ 1 k.c., zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Art. 805§2 k.c. stanowi, że świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Zgodnie z art. 822 §1 k.c. stanowiącym, że przez umowę odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. Uzupełnieniem regulacji kodeksowej jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r., Nr 124, poz. 1155 ze zm.), która w art. 19 stanowi, że poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Natomiast w myśl art. 35 ust. 1 w/w ustawy ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej (art. 36 ust. 1 w/w ustawy).

Sporna pomiędzy stronami była bezpośrednia odpowiedzialność za spowodowanie szkody przez kierującego pojazdem i w konsekwencji odpowiedzialność ubezpieczyciela tytułem poszkodowanego.

W ocenie Sądu stanowisko powoda zasługiwało na uwzględnienie, gdyż żadna ze stron nie kwestionowała faktu zaistnienia szkody jak również jej rozmiaru, jednakże spór odnosił się do przypisania odpowiedzialności sprawcy zdarzenia i w konsekwencji ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Zeznania świadków potwierdziły treść oświadczenia znajdującego się aktach sprawy (k.5), że pozwany A. P. który prowadzonym przez siebie pojazdem uderzył w pojazd powódki został uprzednio uderzony przez pojazd prowadzony przez pozwaną K. Ś. w wyniku czego najechał na pojazd powódki powodując szkodę.

Zgodnie z powyższym przypisanie odpowiedzialności za powstanie szkody na pojeździe powódki zarówno pozwanemu A. P. jak i jego ubezpieczycielowi pozwanemu (...) S.A w W. należy uznać za bezzasadne.

Wobec braku bezpośredniego związku przyczynowo skutkowego między zachowaniem A. P. a powstaniem szkody na pojeździe powódki Sąd orzekł
w pkt 3 sentencji o oddaleniu powództwa względem pozwanego A. P..

Konsekwencją powyższego był brak zaistnienia legitymacji procesowej pozwanego (...) SA w W. jako ubezpieczyciela A. P., dlatego też Sąd orzekł jak
w pkt 5 sentencji.

O kosztach postępowania względem pozwanych (...) SA oraz A. P. Sąd orzekł w oparciu o zasadę określoną w art. 98 k.p.c. zasądzając koszty jak w pkt. 4 i 6 sentencji.

Ze względu na uznanie przez pozwaną K. Ś. odpowiedzialności za spowodowanie szkody oraz brak kwestionowania powyższego faktu przez strony postępowania i potwierdzenie tego faktu przez zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd uznał wystąpienie przesłanki dla przypisania odpowiedzialności pozwanej K. Ś. wraz z pozwanym (...) S.A w W.- ubezpieczycielem, u którego posiadała aktywną polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że norma art. 822§4 k.c. stanowi uprawnienie do dochodzenia odszkodowania bezpośrednio u ubezpieczyciela nie zaś zasadę, że wyłącznie ubezpieczyciel posiada legitymację procesową do bycia pozwanym w sprawach
o odszkodowanie, Sąd orzekł jak w pkt. 1 sentencji orzekając, że pozwani ponoszą odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie in solidum, bowiem każdy z nich ma obowiązek zaspokoić to samo roszczenie odszkodowawcze, z innych jednak tytułów prawnych. Przy tym zapłata jednego z zobowiązanych podmiotów, zwalnia z zapłaty drugiego.

Orzekając o kosztach Sąd zastosował wobec pozwanej K. Ś. i T. U (...) S.A w W. wynikającą z art. 98 k.p.c. zasadę obciążania strony przegrywającej zwrotem kosztów procesu, na które składają się: opłata od pozwu w kwocie 61,00 zł.

Z/

1.  o.

a.

b. (...),

c. (...),

(...)
(...)

3. kal.(...)

B., dnia(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zając
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bytomiu
Data wytworzenia informacji: