Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 261/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2016-12-06

Sygn. akt I C 261/16

UZASADNIENIE

Powódka N. M. wniosła pozew przeciwko (...) Bank S.A we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu 10 listopada 2015r przez Sąd Rejonowy w Lublin- Zachód w L. (sygn. akt V. (...) Nc-e2040246/15), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wraz z pozwem domagano się udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego wszczętego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu M. G..

W uzasadnieniu wskazano, że w dniu 14 marca 2016r powódka otrzymała od komornika sądowego zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wraz z odpisem nakazu zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności nadaną postanowieniem z 13 stycznia 2016r. Dopiero w tej dacie powódka uzyskała informację o toczącym się postępowaniu i wystąpieniu powoda
z roszczeniem. Potwierdzając zawarcie w dniu 21 sierpnia 2012r z bankiem umowy kredytowo- konsumenckiej na kwotę 6.098,00 zł, której ostateczny termin spłaty upłynął dnia 21 czerwca 2013r powódka podniosła zarzut przedawnienia roszczenia, co czyni powództwo przeciwegzekucyjne uzasadnione i konieczne.

Dodatkowo powódka podniosła, że o kwestii przedawnienia roszczenia informowała pozwanego pisemnie, jednakże Bank odmówił uznania jej stanowiska.

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016r Sąd oddalił wniosek powódki o ustanowienie zabezpieczenia ze względu na brak uprawdopodobnienia przez powódkę zasadności swojego roszczenia w przedmiocie zabezpieczenia.

W odpowiedzi na pozew pozwany Bank wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz obciążenie strony powodowej kosztami postępowania. Podkreślono, że zarzut przedawnienia, na który powołuje się strona powodowa, nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na charakter prawny umowy jaką powódka zawarła z pozwanym. Dodatkowo podkreślono, że
w związku z uzyskaniem nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym roszczenie pozwanego względem powódki ulega przedawnieniu z upływem terminu dziesięcioletniego. Wskazując na treść art. 120 k.c., zgodnie z którą roszczenie staje się wymagalne z upływem ostatniego dnia terminu do spełnienia świadczenia przewidzianego dla zobowiązanego, podkreślono, że łącząca strony umowa została wypowiedziana a tym samym przedmiotowe zadłużenie stało się wymagalne w dniu 26 kwietnia 2013r. Bieg przedawnienia został skutecznie przerwany przez wniesienie sprawy do Sądu w dniu 15 października 2015r.

Pismem procesowym z dnia 21 czerwca 2016r powódka podtrzymała swoje stanowisko w sprawie, wskazując, że data biegu przedawnienia rozpoczęła się w dniu wymagalności roszczenia tj. dniu podpisania umowy o kredyt (21 sierpnia 2012r). Pismem z dnia 10 sierpnia 2016r powódka wniosła o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem, jednakże ze względu na oczywistą bezzasadność wniosku, Sąd odrzucił powyższy wniosek, uzasadniając że w dacie jego złożenia rozprawa nie została zamknięta jak również w sprawie nie zapadł wyrok.

Sąd ustalił:

Bezspornym między stronami pozostawał fakt zawarcia umowy o kredyt konsumencki
w dniu 21 sierpnia 2012r. jak również brak dokonywania wpłat wymaganych rat przez powódkę, co skutkowało wystosowaniem pisemnego wezwania do zapłaty a w konsekwencji do wystosowania powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w oparciu
o prawomocne orzeczenie wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

(umowa o kredyt konsumencki na zakup towarów i usług Nr (...) k.5 akt; wezwanie do zapłaty k.6 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu dokonał na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia 10 listopada 2015r. sygn. akt V. (...) Nc-e 204046/15 wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności głównej w wysokości 6.891,85 zł powiększonej o odsetki
i koszty postępowania. O wszczęciu egzekucji komornik poinformował powódkę pismem
z dnia 9 marca 2016r.

(zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 3 akt).

Spór odnosił się do kwestii zasadności roszczenia, które zdaniem powódki było przedawnione.

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty (k.7 akt), powódka poinformowała Bank
o przedawnieniu roszczenia, jednakże w odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 14 grudnia 2015r (k.8 akt) Bank poinformował powódkę o bezzasadności zarzutu przedawnienia roszczenia oraz o wniesieniu w dniu 15 października 2015r sprawy do Sądu.

Sąd zważył:

Powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Uprawnienie powoda do wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym wynika
z treści art. 840§1 k.p.c., zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia, jeżeli: 1) przeczy zdarzeniom na których oparto wydanie klauzuli wykonalności,
a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; 2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie,
w skutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Powódka powołując się na fakt braku świadomości o wytoczonym powództwie
i ogłoszonym orzeczeniu podniosła zarzut przedawnienia roszczeń pozwanego, co stanowiło, jej zdaniem, przesłankę z art. 840§1 ust2 k.p.c., czyniąc powództwo bezzasadnym.

Analizę przedmiotowej sprawy Sąd rozpoczął od weryfikacji zarzutu przedawnienia, dla którego oceny bezwzględnie koniecznym stało się ustalenie daty wymagalności roszczenia pozwanego a tym samym daty rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia.

Strony słusznie wskazywały na treść art. 120 k.c. jako właściwego dla ustalenia daty rozpoczęcia biegu przedawnienia. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W przypadku umowy o kredyt jaka łączyła powódkę z Bankiem (umowa o Kredyt Konsumencki na zakup towarów i usług Nr (...) k.5 akt) wyraźnie zostało wskazane w pkt II umowy: Warunki Spłaty Kredytu, że „ całkowita kwota do zapłaty podzielona została w taki sposób, aby raty kredytu konsumenckiego były jednakowej wysokości. Wyjątek stanowi ostatnia rata korygująca, której wysokość podana została w pkt II 2 umowy. Wysokość rat jest zaokrąglana do pełnych groszy. Kredytobiorca dokonywać będzie spłat w 10 ratach do 21 każdego miesiąca (decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany w umowie), począwszy od września 2012 roku. Wysokość 9 rat wynosi 609,80 zł, wysokość ostatniej raty korygującej wynosi 609,80, przy czym (...) zastrzega możliwość jej korekty wynikającej z ewentualnej zmiany wysokości odsetek maksymalnych. Wpłaty dokonywane będą na rachunek nr (...). Ostateczny termin spłaty kredytu konsumenckiego upływa 2013-06-21. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego, z zastrzeżeniem pkt III 5 umowy.”

Między stronami nie było sporu co do faktu, że brak spłaty kredytu przez powódkę doprowadził do wypowiedzenia przez Bank umowy w dniu 26 kwietnia 2013r. Tym samym to od tej daty rozpoczął bieg termin przedawnienia. Zgodnie z art. 118 k.c. w zw. z art. 117§2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne, termin przedawnienia dla roszczeń okresowych wynosi trzy lata.

Dlatego też mając na uwadze powyższe należy wskazać, że powódka nie wykazała by w sprawie nastąpiło przedawnienie roszczenia. Nie jest jednocześnie możliwym by za datę rozpoczęcia biegu przedawnienia uznać datę podpisania umowy kredytowej, gdyż sama jej treść stanowiła, że roszczenie jest wymagalne w ratach płatnych do dnia 21 każdego miesiąca począwszy od września 2012r.

Tym samym w dacie wniesienia powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym powództwo nie było przedawnione, co czyni stanowisko pozwanej całkowicie bezzasadnym. Nadto, uwagę sądu zwrócił fakt, że pomimo powoływania się na brak wiedzy o toczącym się postępowaniu sądowym i egzekucyjnym powódka została skutecznie poinformowana przez pozwanego o wniesieniu powództwa- w piśmie z 14 grudnia 2015r, stanowiącym odpowiedź na zgłaszany zarzut przedawnienia.

Orzekając o kosztach Sąd zastosował wynikającą z art. 98 k.p.c. ogólną zasadę obciążania strony przegrywającej zwrotem kosztów procesu.

Z/

1.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć powódce;

2.  Odnotować fakt przebywania S.Ref na urlopie wypoczynkowym w dniach
od 2 września 2016 do dnia 5 października 2016

3.  K.. 21 dni lub z wpływem

Bytom, dnia 6 października 2016 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zając
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bytomiu
Data wytworzenia informacji: