Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 565/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2014-05-06

Sygn. akt I C 565/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Zadora

Protokolant:

st. sekr. sądowy Krzysztof Bendkowski

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 r. w Bytomiu na rozprawie sprawy

z powództwa B. B.

przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w G.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

1.  pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny o numerze (...) z dnia 18 lutego 2013 roku, wystawiony przez wierzyciela (...) Bank (...) spółka akcyjna z siedzibą w G. przeciwko dłużniczce B. B. na kwotę 6.602,85 zł /sześć tysięcy sześćset dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy/ wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od kwoty 6.187,29 zł od dnia 18 lutego 2013 roku do dnia zapłaty, któremu Sąd Rejonowy w Sosnowcu nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. aktI. (...) 911/13, w całości;

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.548 zł /jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem złotych/ tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 565/13

UZASADNIENIE

Powódka B. B. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego o nr (...) z dnia 18 lutego 2013 roku wystawionego przez wierzyciela (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. przeciwko dłużniczce B. B. na kwotę 6.602, 85 zł, któremu Sąd Rejonowy w Sosnowcu nadał postanowieniem z dnia 7 marca 2013 roku klauzulę wykonalności oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu podała, że wiadomość o wszczęciu przeciwko niej postępowania egzekucyjnego powzięła w dniu 14 maja 2013 roku. Wówczas udała się do Sądu Rejonowego w Sosnowcu, gdzie zapoznała się z aktami sprawy o nadanie klauzuli wykonalności. Ustaliła, że podpis na umowie o kredyt nie został nakreślony przez nią. Wskazany w wypowiedzeniu umowy kredytu adres dłużnika także był nieprawidłowy. Powódka nigdy nie zamieszkiwała pod tym adresem. Nadto wskazała, że nigdy nie zaciągała jakichkolwiek zobowiązań kredytowych u pozwanej.

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2013 roku Sąd zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie egzekucji w sprawie K. (...)3690/13 /k. 23/.

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2013 roku oddalono wniosek powódki w przedmiocie zwolnienia jej od kosztów sądowych /k. 39/.

Pismem z dnia 30 września 2013 roku pełnomocnik pozwanej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w G. wniósł o zawieszenie postępowania do chwili rozstrzygnięcia postępowania karnego, a z ostrożności procesowej wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu /k. 59/.

Na rozprawie w dniu 19 listopada 2013 roku pełnomocnik powódki wniósł o oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania, ponieważ w sprawie karnej nie podjęto żadnych czynności związanych z dopuszczeniem dowodu z opinii grafologa i wniósł o przeprowadzenie dowodu w niniejszym postępowaniu /k. 87/.

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2013 roku zawieszono postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 4 k.p.c./k. 95/.

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2014 roku podjęto postępowanie w sprawie /k. 110/.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 31 sierpnia 2012 roku pozwany (...) Bank (...) S.A. w G. zawarł umowę o kredyt na zakup towarów i usług z osobą o nazwisko B. B., nr PESEL (...) zameldowaną pod adresem ul. (...), (...)-(...) S. /kopia umowy, k. 9-11/.

Pismem z dnia 6 grudnia 2012 roku pozwany wypowiedział umowę kredytu, wzywając dłużnika na adres O. 8/39 (...)-(...) S. do spłaty kredytu w terminie 60 dni pod rygorem wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego / wypowiedzenie, k. 12/.

Postanowieniem z dnia 7 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Sosnowcu nadal klauzule wykonalności tytułowi egzekucyjnemu o nr (...) z dnia 18 lutego 2013 roku wystawionemu przez wierzyciela (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. przeciwko dłużniczce B. B. na kwotę 6.602, 85 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od kwoty 6.187,29 zł od dnia 18 lutego 2013 roku do dnia zapłaty, które na dzień wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego wynoszą 21% oraz zasądził od dłużniczki na rzecz wierzyciela kwotę 70,08 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania /postanowienie, k. 8/.

Pismem z dnia 19 lipca 2013 roku (...) Bank (...) S.A. wniósł zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia kredytu i na podstawie art. 303 k.p.k. wniósł o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego /zawiadomienie, k. 112-114/.

W sprawie karnej zlecono wykonanie opinii z zakresu badania pisma ręcznego i podpisów, z której wynika, iż podpis o treści (...) na wniosku z dnia 31.08.2012 roku o produkt banku przeznaczony na sfinansowanie zakupu towarów i usług i na umowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku o kredyt na zakup towarów i usług nr (...) i oświadczeniu dotyczącym objęcia kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową nie został nakreślony przez B. B. . Opinia miała charakter kategoryczny / opinia, k. 115- 126/

Powódka pozostaje w związku małżeńskim ze S. B. od 50 lat. Nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej. Nigdy nie brała żadnych kredytów i pożyczek w żadnym banku, w tym banku (...). W maju – czerwcu 2013 roku do powódki zaczęli dzwonić pracownicy banków, informując ją, że będzie sądzona. Powódka nie otrzymywała żadnych pism z sądu. Miejscem zamieszkania powódki jest S. przy ul. (...) od ponad 35 lat. Podpis znajdujący się pod treścią umowy kredytowej nie należy do powódki /zeznania świadka S. B., k. 88; przesłuchanie powódki, k. 88-89/.

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie jako zasadne zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Podstawę prawną żądania stanowi art. 840 § 1 k.p.c. zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie /…/.

Podstawami powództwa opozycyjnego mogą być zatem zarówno kwestionowanie istnienia tytułu egzekucyjnego, jak i okoliczności związane z nadaniem mu klauzuli wykonalności. W pierwszym przypadku zwraca uwagę różnica pomiędzy tytułami egzekucyjnymi będącymi orzeczeniami sądowymi i innymi tytułami egzekucyjnymi. To rozróżnienie wiąże się ze skutkami prawomocności materialnej orzeczeń sądowych. Z mocy art. 365 § 1 k.p.c. prawomocne orzeczenia sądowe wiążą nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz także inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach przewidzianych w ustawie także inne osoby. Natomiast w przypadku tytułów niemających tych cech, takich jak akty notarialne, bankowe tytuły egzekucyjne oraz ugody, można kwestionować istnienie obowiązku stwierdzonego tego rodzaju tytułami egzekucyjnymi za pomocą zarzutów dotyczących np. braku zdolności do czynności prawnych, wad oświadczenia woli oraz innych przyczyn nieważności czynności prawnych (zob. np. wyrok SN z dnia 18 stycznia 2008 r., V CSK 368/07, niepubl.).

I z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie albowiem tytułem wykonawczym jest bankowy tytuł egzekucyjny, a powódka w drodze powództwa żądała pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości przecząc zdarzeniom, na których oparto nadanie klauzuli wykonalności, tzn. kwestionowała istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym z uwagi na sfałszowanie jej podpisu pod umową kredytową stanowiącą podstawę do wystawienia bte.

Jednocześnie stosownie do art. 843 § 1 k.p.c. powództwa przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Paragraf trzeci wskazuje, iż w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz ustalony w sprawie stan faktyczny Sąd uznał, iż zachodzi okoliczności uzasadniających pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego o nr (...) z dnia 18 lutego 2013 roku, któremu Sąd Rejonowy w Sosnowcu nadał klauzulę wykonalności albowiem bankowy tytuł egzekucyjny został wystawiony na mocy nieistniejącej czynności prawnej. Umowa o kredyt nie została bowiem podpisana przez powódkę, co w sposób kategoryczny stwierdzono w opinii biegłego grafologa. Do wywołania zaś skutków prawnych umowa wymaga zgodnych oświadczeń woli stron umowy. Skoro powódka takiego oświadczenia nie złożyła, zatem brak po jej stronie obowiązków wynikających z tejże umowy, w tym spłaty kredytu.

Z tych też względów wobec spełnienia przesłanek z art. 840 k.p.c. Sąd uwzględnił żądanie pozwu w całości.

O kosztach Sąd orzekł na mocy art. 98 k.p.c. Artykuł ten wyraża zasadę odpowiedzialności za wynik sprawy. Zgodnie z jego brzmieniem strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Sąd w całości uwzględnił żądanie powódek, a zatem w myśl art. 98 k.p.c. pozwana powinna ponieść koszty tego postępowania. Na koszty procesu złożyła się opłata od pozwu w wysokości 331 zł oraz koszty zastępstwa procesowego powódki w wysokości 1.217 zł, dla zasądzenia których podstawę prawną stanowi § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie /Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm./. Z kolei koszty opłaty kancelaryjnej w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa procesowego określono w ustawie o opłatach skarbowych.

S. Z. (1)

Z./

1. odnotować w kontrolce uzasadnień;

2. odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanej

3. akta z wpł. lub kal. 14 dni

Bytom, dnia 24.05.2014 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zając
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bytomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Zadora
Data wytworzenia informacji: