Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 23/12 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2013-06-17

Sygn. akt I C 23/12

UZASADNIENIE

Powód złożył pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...)/ (...)/MM z dnia 16 maja 2011 roku wystawionego przez (...) Bank Spółka Akcyjna w W., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 7 czerwca 2011 roku, sygn. akt I Co 2378/11/5. W uzasadnieniu wskazał, że kwestionuje zasadność bankowego tytułu egzekucyjnego gdyż, nie podpisywał z bankiem umowy pożyczki i nie złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Jako dowód powołał opinię biegłego grafologa na okoliczność autentyczności podpisów złożonych na w/w dokumentach. Nadto powód przedłożył złożone przez niego w związku z zaistniała sytuacją zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd ustalił:

W dniu 16 maja 2011 roku A. Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...)/ (...)/MM obejmujący zadłużenie M. K. na kwotę 13 383,33 zł wynikające z tytułu umowy pożyczki nr (...) z dnia 17 listopada 2009 roku. Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy w Tychach nadał w/w tytułowi klauzulę wykonalności.

(bankowy tytuł egzekucyjny, k. 10, postanowienie, k. 9)

W dniu 24 sierpnia 2010 roku powód zawiadomił Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na sfałszowaniu jego podpisu na w/w umowie pożyczki.

(zawiadomienie, k. 11-14, pismo komendy Policji, k. 15)

Powódka wszczęła, na podstawie wyżej opisanego tytułu wykonawczego, postępowanie egzekucyjne przeciwko M. K..

(zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, k. 16)

Jak wynikało z opinii biegłego z zakresu ekspertyzy dokumentów sporządzonej w karnym postępowaniu przygotowawczym, podpis obrazujący nazwisko M. K. w rubryce podpis pożyczkobiorcy złożony na ostatniej stronie umowy zawartej z pozwaną w dniu 18 grudnia 2009 roku, nie został nakreślony przez powoda.

(opinia grafologa, k. 147, zeznania powoda, k. 94-95)

Zeznania świadka M. S. (k. 92) nic nie wniosły do sprawy, gdyż umowę z klientem podpisał agent, a ona weryfikowała jedynie same dokumenty, wobec tego nie miała wiedzy, czy pożyczkę w banku rzeczywiście zaciągnął powód.

Sąd zważył:

Powództwo było zasadne, wobec czego podlegało uwzględnieniu.

Podstawą prawną wnoszonego żądania jest art. 840 § 1 pkt 1 kpc. W myśl tego przepisu dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

Zdarzeniem, na którym oparto klauzulę wykonalności, jest tytuł egzekucyjny. Należy podkreślić, iż dłużnik nie może w drodze tego powództwa zmierzać do wzruszenia prawomocnego rozstrzygnięcia sądu stanowiącego tytuł egzekucyjny (tak m.in. wyrok SN z dnia 12 grudnia 1972 r., II PR 372/72, OSP 1973, z. 11, poz. 222), ale może przeczyć treści innych tytułów egzekucyjnych, których nie chroni prawomocność materialna czy zawisłość sporu, m.in.: ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem polubownym, aktu notarialnego, bankowego tytułu egzekucyjnego (postanowienie SN z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 78/03, Prok. i Pr.-wkł. 2004, nr 6, poz. 36). Podstawa powództwa, o której mowa w art. 840 § 1 pkt 1, zawiera możliwość wykazania, że sam tytuł egzekucyjny nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy. Powód, podważając istnienie obowiązku stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym, powoływał się na fakt, iż jego podpis złożony na umowie pożyczki został sfałszowany. Twierdzenia te zostały potwierdzone w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, w którym przeprowadzono ekspertyzę zakwestionowanego podpisu przez biegłego sądowego z zakresu ekspertyzy dokumentów. Biegły ustalił, iż M. K. nie podpisał umowy z (...) Bankiem S.A. w W. z dnia 17 listopada 2009 roku.

Wobec wykazania przez powoda, iż nie zaciągnął zobowiązania wobec pozwanej, Sąd uwzględnił powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty składało się wynagrodzenie pełnomocnika powoda w wysokości 2400 zł ustalone zgodnie z § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., nr 163, poz. 1349 ze zm.), opłata od pozwu wysokości 670 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zając
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bytomiu
Data wytworzenia informacji: